Choď na obsah Choď na menu
 


Voľné pracovné miesta

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Zamestnávateľ: MESTO GELNICA, Banícke námestie 4, 05601 Gelnica, IČO: 00329061

v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste

pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie Národného projektu „ Podpora

predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I „

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec

Podkategória: sociálny pedagóg – 1 pracovné miesto

Miesto výkonu práce: Materská škola, Hlavná 117, Gelnica

Materská škola, Slovenská 49, Gelnica

Predpokladaný nástup do zamestnania: január 2019

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.10.2020 , možnosť uzavretia pracovnej zmluvy alebo dohody

o pracovnej činnosti, rozsah týždenného pracovného času: max. 37,5 h.

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Kvalifikačné predpoklady : podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné predpoklady:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady :

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- profesijný životopis,

- overené doklady o ukončenom vzdelaní,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. 12.2018 (štvrtok) do 14.30 h.

(rozhodujúci bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Osobné doručenie : podateľňa mestského úradu v jeho sídle v pracovných dňoch od 8.00 h do 14.30h

Poštou na adresu: Mestský úrad Gelnica

Banícke námestie 4

05601 Gelnica

Obálku označte : „ Odborný zamestnanec MŠ – Neotvárať „

Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení

do prijímacieho konania - pohovoru.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 27. decembra 2018 (štvrtok) o 11.00 h. v zasadacej

miestnosti mestského úradu (Banícke námestie 4, Gelnica).

Na pohovor budú pozvaní (elektronicky, telefonicky) iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné

predpoklady na danú pracovnú pozíciu.

K uzavretiu pracovného pomeru bude vyzvaný uchádzač podľa rozhodnutia výberovej komisie a

na základe písomného schválenia uchádzača MVSR/ÚSVPRK. Neúspešní kandidáti nebudú

vyhlasovateľom kontaktovaní.

„Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie

opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a

o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v

znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné

miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné

projekty.“

V Gelnici 13.12. 2018

Ing. Dušan Tomaško, MBA v.r.

primátor mesta